Статут ДНЗ “Золотий ключик”

СТАТУТ
дошкільного навчального закладу
(ясла-садок)
«Золотий ключик»
Баришівської селищної ради
Київської області
(нова редакція)

Прийнято загальними
зборами трудового колективу
__________________2016 року

смт Баришівка
Баришівський район
Київська область

І. Загальні положення
1.1. Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) “Золотий ключик” Баришівської селищної ради Київської області (далі – ДНЗ «Золотий ключик») знаходиться у власності територіальної громади Баришівської селищної ради Баришівського району Київської області.
1.2. Юридична адреса ДНЗ «Золотий ключик»:
07501 Київська область,
Баришівський р-н,
смт Баришівка,
вул. Богдана Хмельницького, 22-а
тел. (04576) 4-18-90
1.3. Засновником дошкільного навчального закладу є Баришівська селищна рада Київської області. Засновник здійснює: фінансування дошкільного навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі і матеріали, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
1.4. ДНЗ «Золотий ключик» здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, типовим Положенням про дошкільний навчальний заклад та власним Статутом.
1.5. Головною метою діяльності ДНЗ «Золотий ключик» є задоволення потреб громадян у вихованні, навчанні, догляді, оздоровленні, дітей дошкільного віку.
1.6. Головним завданням дошкільного навчального закладу є:
– реалізація державної політики в галузі освіти;
– збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;
– виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших народів і націй, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля:
– формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею
соціального досвіду;
– виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення
соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
1.7. Відповідно до рішення про реєстрацію Статуту, ДНЗ «Золотий ключик» визнається юридичною особою з дня реєстрації Статуту в місцевому органі державної виконавчої влади, має печатку із своїм найменуванням та кутовий штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.
1.8. ДНЗ «Золотий ключик» приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад та власним Статутом.
1.9. Відповідно до Конституції України та Закону України “Про мови” мова навчання у ДНЗ «Золотий ключик» – державна.
1.10. ДНЗ «Золотий ключик» може проводити експериментальну роботу всеукраїнського рівня за рішенням Міністерства освіти і науки України, регіонального рівня.
1.11. ДНЗ «Золотий ключик» встановлює і підтримує зв’язки із загальноосвітніми навчальними закладами на основі угоди про співпрацю.
1.12. Права та обов’язки працівників ДНЗ «Золотий ключик» визначаються посадовими інструкціями, що розробляються відповідно до типових кваліфікаційних характеристик з врахуванням умов роботи закладу.
1.13. Працівники ДНЗ «Золотий ключик» несуть відповідальність за життя, фізичне та психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного законодавства.
1.14. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в ДНЗ «Золотий ключик» здійснюється практичним психологом.
1.15. ДНЗ «Золотий ключик» у встановленому порядку здійснює міжнародні зв’язки.
II. Комплектування дошкільного навчального закладу
2.1. Заклад має потужність – 110 місць.
2.2. Порядок комплектування ДНЗ «Золотий ключик» визначається засновником. Прийом дітей до закладу проводиться за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють.
2.3. Зараховує дітей до ДНЗ «Золотий ключик» завідувач. Для зарахування дитини в заклад необхідно пред’явити:
– заяву батьків;
– медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
– копію свідоцтва про народження дитини;
– довідку про відсутність контакту з інфекційними хворими.
Протипоказаннями для прийому дітей до інклюзивних груп дошкільних навчальних закладів є:
• ІІІ-ІV ступені порушень функцій організму, які не сумісні з перебуванням дитини в організованому колективі;
• всі хвороби у гострому періоді, хронічні хвороби в стадії загострення, всі хвороби, які потребують стаціонарного лікування, гострі інфекційні захворювання до закінчення строку карантину;
• якщо в період перебування в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу у дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, буде проявлятись неконтрольована поведінка, що може загрожувати її життю і здоров’ю або членів дитячого колективу, то за рішенням педагогічної ради така дитина направляється для додаткового обстеження до психолого – медико – педагогічної консультації для вирішення питання щодо подальшого перебування в інклюзивній групі;
• при зарахуванні до закладу дитини, батьки якої відмовилися від щеплень, додається висновок лікарсько-консультативної комісії про можливість відвідувати дошкільний заклад (наказ МОЗ України №434 від 29.11.2002р.);
• при наявності пільг з оплати за харчування подаються копії підтверджуючих документів та заява про їх встановлення;
• під час прийому дітей до дошкільного закладу його керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із статутом дошкільного навчального закладу, режимом роботи, іншими документами, що регламентують діяльність закладу;
– дошкільний заклад веде в установленому порядку щоденний облік дітей, які в ньому виховуються та навчаються.
2.4. Відрахування дітей з ДНЗ «Золотий ключик» може здійснюватись:
– за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її перебування в дошкільному навчальному закладі;
– якщо дитина не відвідує заклад без поважних причин більше місяця;
– у разі невнесення плати за утримання дитини протягом двох тижнів після
встановленого терміну.
Батькам або особам, які їх замінюють, повідомляють про відрахування дитини з дошкільного навчального закладу за 7 календарних днів.
2.5. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки матері, на час чергової відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).
2.6. Порядок прийому та відрахування дітей, умови збереження за дитиною місця в дошкільному навчальному закладі може визначатися в угоді між ДНЗ «Золотий ключик» і батьками.
2.7. Групи у ДНЗ «Золотий ключик» можуть комплектуватися за віковими (одновікові, різновікові), сімейними (родинними) ознаками.
2.8. У ДНЗ «Золотий ключик» можуть функціонувати групи загального та компенсуючого розвитку.
2.9. До ДНЗ «Золотий ключик» приймаються діти віком від 2 років до 6 (7) років. У групи з цілодобовим перебуванням зараховуються діти віком від 2 років до 6 (7) років, до груп з короткотривалим перебуванням діти віком від 2 років до 6 (7) років.
2.10. У ДНЗ «Золотий ключик» можуть комплектуватися групи з короткотривалим, денним перебуванням дітей. Рішення про відкриття короткотривалої або цілодобової групи приймає засновник.
2.11. Наповнюваність груп в дошкільному навчальному закладі становить:
– для дітей віком від двох до трьох років – до 15 осіб;
– для дітей віком від трьох до шести років – до 20 осіб;
– різновікові – до 15 осіб;
– з короткотривалим перебуванням дітей – до 10 осіб;
– в оздоровчий період – до 15 осіб;
– в інклюзивні групи – до 15 осіб, з них 1 – 3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, в залежності від складності порушення.
Наповнюваність груп дітьми у ДНЗ «Золотий ключик» може змінюватись залежно від демографічної ситуації.
III. Режим роботи дошкільного закладу
3.1. Режим роботи ДНЗ «Золотий ключик»: групи з 9-годинним перебуванням дітей: початок робочого дня о 8 год.: кінець робочого дня о 17 год. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників ДНЗ «Золотий ключик» скорочується на одну годину. У ДНЗ «Золотий ключик» можуть функціонувати чергові ранкові та вечірні групи та короткотривалим перебуванням дітей.
3.2. Режим роботи чергової групи вранці з 7.00 до 8.00 години; увечері з 17.00 до 19.00 години ( з понеділка по четвер; у п’ятницю – з 16.00 до 18.00).
3.3. Режим роботи ДНЗ «Золотий ключик» встановлюється його засновником відповідно до законодавства України за погодженням з управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської РДА та відповідними контролюючими органами.
3.4. ДНЗ «Золотий ключик» працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.
3.5. В ДНЗ «Золотий ключик» може вводитися гнучкий або багатоваріантний режим, який передбачає наявність системи швидкого реагування на раптову зміну ситуації; несприятливу погоду; відсутність достатньої кількості персоналу; бажання батьків приводити та забирати дитину в зручний для них час; карантини та періоди підвищеної захворюваності.
IV. Організація навчально-виховного процесу
4.1. Навчальний рік у ДНЗ «Золотий ключик» починається 1 вересня поточного року і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня поточного року у ДНЗ «Золотий ключик» проводиться оздоровлення дітей.
4.2. ДНЗ «Золотий ключик» здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
4.3. План роботи ДНЗ «Золотий ключик» схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується його керівником. План роботи на оздоровчий період погоджується з відповідними контролюючими органами.
4.4. ДНЗ «Золотий ключик» може організовувати освітній процес за такими пріоритетними напрямами: художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний, логіко-математичний тощо.
4.5. В ДНЗ «Золотий ключик» можуть бути створені спеціалізовані (профільні) групи з таких пріоритетних напрямів: художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого, музичного, гуманітарного, логіко-математичного та ін.
4.6. Навчально-виховний процес у ДНЗ «Золотий ключик» здійснюється відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти. Зміна змісту і обсягу Базового компоненту дошкільної освіти не допускається.
Навчально – виховний процес в інклюзивних групах здійснюється за спеціальними програмами розвитку дітей та навчально – методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки України.
4.7. При організації освітнього процесу, за рішенням педагогічної ради, ДНЗ «Золотий ключик» може використовувати програми та навчально-методичне забезпечення, що затверджено Міністерством освіти і науки України.
4.8. З метою поліпшення якості освітнього процесу, уточнення, розширення, поглиблення змісту дошкільної освіти, в тому числі при наданні додаткових освітніх послуг (платних), у роботі з дітьми, ДНЗ «Золотий ключик» може використовувати парціальні програми, схвалені комісією з дошкільної педагогіки та психології науково – методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.
4.9. ДНЗ «Золотий ключик» має право розробляти і впроваджувати власні програми гурткової роботи, що затверджуються науково – методичною радою Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти».
4.10. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом, вводяться в ДНЗ «Золотий ключик» лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх заміняють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх заміняють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх заміняють, та ДНЗ «Золотий ключик» у межах граничне допустимого навантаження дитини.
V. Учасники навчально-виховного процесу
5.1. Учасниками навчально-виховного процесу ДНЗ «Золотий ключик» є:
– діти дошкільного віку;
– завідувач, вихователь – методист, вихователі, вчитель-логопед, практичний психолог, музичний керівник, керівники гуртків та інші спеціалісти;
– помічники вихователів;
– медичний працівник;
– батьки або особи, які їх замінюють;
5.2. Права дитини у ДНЗ «Золотий ключик» визначені Конституцією України, Законами України “Про освіту” та “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами.
Дитина має гарантоване державою право на:
– безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
– захист від будь – якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає щкоду її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
– безоплатне медичне обслуговування;
– захист від будь – яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
– здоровий спосіб життя.
5.3. Права та обов’язки педагогічних працівників ДНЗ «Золотий ключик» освіти визначаються Законами України “Про освіту” та “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами.
5.4. Форми морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України “Про освіту” та “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами.
5.5. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
– вибирати дошкільний навчальний заклад;
– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ДНЗ «Золотий ключик» з питань навчання та виховання дітей;
– брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріальної бази ДНЗ «Золотий ключик», надаючи благодійну допомогу, допомагати у проведенні ремонту, благоустрою, озеленення;
– відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
– захищати в органах громадського самоврядування та у відповідних державних і судових органах законні інтереси дітей;
– заслуховувати звіти завідуючого та вихователів ДНЗ «Золотий ключик» про роботу у групах.
5.6. Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:
– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
– поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім’ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;
– виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до своєї країни;
– сприяти здобуттю дітьми освіти у ДНЗ «Золотий ключик»;
– виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини;
– не порушувати режиму роботи ДНЗ «Золотий ключик»;
– своєчасно вносити плату за утримання дитини в ДНЗ «Золотий ключик»у встановленому порядку;
– своєчасно сповіщати ДНЗ «Золотий ключик» про можливу відсутність або хворобу дитини;
– в разі невідвідування дитиною ДНЗ «Золотий ключик» протягом 3-х днів, батьки зобов’язані надати довідку про стан здоров’я дитини.
5.7. Педагогічними працівниками ДНЗ «Золотий ключик» можуть бути особи із високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, фізичний стан, який дає змогу виконувати покладені на педагогів функції.
5.8. Педагогічних та інших працівників ДНЗ «Золотий ключик» призначає на посади та звільняє з посад його завідувач.
5.9. Трудові відносини у ДНЗ «Золотий ключик» регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.
5.10. Педагогічні працівники мають право на:
– захист професійної честі, гідності;
– вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
– участь у громадському самоврядуванні;
– користування додатковою оплачуваною відпусткою;
– пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;
– підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання у закладі освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;
5.11. Педагогічні працівники зобов’язані:
– дотримуватись Статуту ДНЗ «Золотий ключик», посадової інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, умов контракту чи трудового договору; виконувати рішення, прийняті засновником, органами громадського самоврядування ДНЗ «Золотий ключик»;
– постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
– забезпечувати умови для засвоєння вихованцями програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвиткові здібностей дітей;
– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
– виховувати у дітей повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;
– додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини;
– захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного
насильства;
– співпрацювати з сім’єю вихованця дошкільного навчального закладу з питань навчання і виховання дітей;
– сприяти задоволенню попиту батьків на додаткові платні послуги;
5.12. Працівники ДНЗ «Золотий ключик» у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди два рази на рік при Баришівській центральній районній лікарні.
5.13. Педагогічні працівники ДНЗ «Золотий ключик» підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
5.14. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації, або систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ «Золотий ключик», не виконують посадові обов’язки, умови договору, контракту, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.
VI. Управління дошкільним навчальним закладом
6.1. Управління ДНЗ «Золотий ключик» здійснюється управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації.
Безпосереднє керівництво ДНЗ «Золотий ключик» здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації за погодженням засновника з дотриманням чинного законодавства.
Завідувач ДНЗ «Золотий ключик»:
– несе відповідальність за організацію діяльності закладу;
– забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти;
– діє від імені закладу, представляє його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях;
– розпоряджається коштами, укладає договори в тому числі з батьками або особами, які їх замінюють;
– у межах своєї компетенції видає накази, обов’язкові для виконання працівниками ДНЗ «Золотий ключик»;
– приймає на роботу та звільняє з неї працівників закладу;
– організовує діяльність по наданню додаткових освітніх послуг (платних), спрямованих на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання, навчання дітей;
– забезпечує виконання санітарно – гігієнічних, протипожежних вимог та інших умов щодо охорони життя і здоров’я дітей;
– створює сприятливі умови для здійснення навчально-виховного процесу в закладі.
6.2. Колегіальним постійно діючим органом управління ДНЗ «Золотий ключик»є педагогічна рада, до складу якої входять: завідувач, вихователь-методист, вихователі, музичний керівник, медичний працівникиДНЗ «Золотий ключик». Головою педагогічної ради є завідувачДНЗ «Золотий ключик».
6.3. Педагогічна рада ДНЗ «Золотий ключик»:
– оцінює результативність реалізації Державної базової програми та якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;
– розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у ДНЗ «Золотий ключик»;
– затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
– аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у ДНЗ «Золотий ключик»;
– визначає шляхи співпраці ДНЗ «Золотий ключик» з сім’єю;
– розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників
ДНЗ «Золотий ключик»;
– заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
– затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;
– розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільні навчальні заклади.
6.4. Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб ДНЗ «Золотий ключик». Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою і, як правило, становить не менше 4-х на рік.
6.5. Органом громадського самоврядування ДНЗ «Золотий ключик» є загальні збори членів трудового колективу та батьків або осіб, які їх замінюють. Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного навчального закладу – 70%, батьків – 30%.
Термін їх повноважень становить один рік.
Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори:
– приймають Статут, зміни і доповнення;
– обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
– заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосуваня;
– розглядають питання навчально-виховної, методичної, та фінансово-господарської діяльності дошкільного навчального закладу.
6.6. У період між загальними зборами діє рада ДНЗ «Золотий ключик».
Кількість засідань ради визхначається за потребою.
Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).
Рада ДНЗ «Золотий ключик» організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально – технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально – виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.
6.7. У ДНЗ «Золотий ключик» діє піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.
Піклувальна рада (у складі 3 – 4 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.
Основними завданнями піклувальної ради є:
– співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, дошкільними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
– сприяння зміцненню матеріально – технічної бази, кільтурно – спортивної, корекційно – відновлюваної, лікувально – оздоровчої бази дошкільного закладу;
– сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
– сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально – виховного процесу.
VII. Організація харчування
7.1. Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється згідно з укладеними угодами з організаціями, підприємствами, фізичними особами з дотриманням санітарно – гігієнічних правил і норм.
7.2. У ДНЗ «Золотий ключик» здійснюється 3-х разове (4-х разове у вечірніх группах) харчування дітей з дотриманням норм натурального набору продуктів.
7.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчуваня, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.
7.4. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування у розмірі, передбаченому чинним законодавством України.
7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, звільняються від сплати за харчування дитини у порядку, визначеному діючими нормативно – правовими актами.
VIII. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі
8.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного віку здійснюється сестрою медичною ДНЗ «Золотий ключик» та працівниками Баришівської центральної районної лікарні.
8.2. Сестра медична здійснює лікувально-профілактичні заходи, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарних норм, режимом та якістю харчування, контролює проходження медичного огляду працівниками ДНЗ «Золотий ключик».
8.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечіє належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально – профілактичних заходів.
IX. Майно закладу
9.1. Майно дошкільного закладу складають будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики, інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в балансі централізованої бухгалтерії Баришівської селищної ради.
9.2. ДНЗ «Золотий ключик» має земельну ділянку площею 0,4 га, де розміщені спортивні та ігрові майданчики, господарські будівлі.
9.3. Майно ДНЗ «Золотий ключик» належить територіальній громаді Баришівської селищної ради на правах, визначених Законом України “Про дошкільну освіту” та іншими нормативно-правовими актами.
X. Фінансово – господарська діяльність дошкільного закладу
10.1 Фінансово-господарська діяльність ДНЗ «Золотий ключик» здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
10.2. Джерелами формування коштів ДНЗ «Золотий ключик»є:
– кошти засновника, що надходять у розмірі, не нижчому від передбаченого;
– кошти місцевого бюджету;
– кошти, одержані від громадян за надання платних послуг у галузі освіти;
– добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування підприємств, установ;
– організацій та окремих громадян;
– кошти від благодійних внесків батьків;
– інші кошти, не заборонені законодавством України.
10.3. ДНЗ «Золотий ключик» має право:
– придбати необхідні йому обладнання та інші матеріальні ресурси;
– користуватися послугами будь-яких підприємств, установ, організацій або приватних осіб;
– інші права передбачені чинним законодавством
10.4. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази ДНЗ «Золотий ключик» у межах Типового переліку обов’язкового обладнання дошкільного навчального закладу фінансується за рахунок засновника.
10.5. Статистична звітність (форма №85 – К) про діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства.
10.6. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається діючим законодавством та може здійснюватися бухгалтером закладу або централізованою бухгалтерією управління освіти, молоді та спорту Баришівської РДА.
10.7. Доходи (прибутки) ДНЗ «Золотий ключик» використовуються виключно для фінансування видатків на утримання ДНЗ «Золотий ключик», реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених його установчими документами.
10.8. Отримані доходи (прибутки) або їх частина не може перерозподілятись серед засновників (учасників), членів ДНЗ «Золотий ключик», працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, а у разі ліквідації його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
10.9. Для забезпечення життєдіяльності дошкільного закладу та навчально-виховного процесу може створюватися і діяти Благодійний фонд.
Благодійний фонд (надалі – Фонд) є добровільною, недержавною, неприбутковою, благодійною організацією, створюється як благодійний фонд відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Фонд не має на меті одержання прибутку для наступного його розподілу між засновниками та учасниками. Фонд діє на підставі законодавства України, а також Статуту. Фонд створюється в порядку, визначеному чинним законодавством, та набуває статусу юридичної особи приватного права з моменту державної реєстрації.
Основною метою діяльності Фонду є провадження благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій осіб їх соціальному захисту, надання матеріальної, фінансової та організаційної допомоги ДНЗ «Золотий ключик» з метою зміцнення матеріальної бази.
Предметом діяльності Фонду є діяльність спрямована на соціально-економічний розвиток дошкільного навчального закладу та поновлення матеріально-технічної бази ДНЗ.
Засновниками та учасниками Благодійного фонду є батьки дітей, які виховуються в дошкільному закладі.
Фонд має голову та членів Правління і наглядову раду. До компетенції голови Правління належить право першого підпису на фінансових і банківських документах та фінансовій звітності, відкриття та закриття рахунків у банках, право укладання угод, договорів, контрактів тощо від імені Фонду. Розпорядниками коштів Благодійного фонду є органи управління Фонду.
XI. Реорганізація або ліквідація дошкільного закладу
11.1. У разі припинення ДНЗ «Золотий ключик» (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
Голова Баришівської селищної ради                                                                           О.П. Вареніченко