Патріотичне виховання

Любіть Україну, як сонце любіть,

Як вітер, і трави, і води…

В годину щасливу і в радісну мить,

Любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її, вічно живу і нову

І мову її солов’їну.

Кожне нове покоління людей живе і розвивається у певному національному середовищі, життя якого залежить від особливостей державного устрою країни.

Зараз третє тисячоліття, складний суперечливий час, коли у багатьох людей зростає національна самосвідомість, інтерес та повага до національної культури, історії свого народу, мови.

Тому, однією з важливих педагогічних задач, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», є виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.

Концепція дошкільного виховання в Україні (1993), сповідуючи історичний підхід до патріотичного виховання дітей дошкільного віку, актуалізує його народознавчі, українознавчі напрями. На це орієнтують і сучасні програми дошкільного виховання. Державним стандартом дошкільної освіти є Базовий компонент дошкільної освіти. Його мета — забезпечення життєвої компетентності дитини, до змісту якої входить і поняття «бути громадянином своєї країни, патріотом свого народу».

2016-2017 навчальний рік є особливим

з точки зору ведення навчально-виховної роботи

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в цьому навчальному році педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів спрямовують свою педагогічну діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, при цьому слід приділяти увагу патріотичному вихованню у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

Патріотичне виховання – одна із складових систем гармонійного розвитку дошкільника. Базисом патріотичного виховання є певна сума знань окреслена державним стандартом дошкільної освіти в Україні. Діюча програма економічної і соціальної розбудови Української держави має блок  завдань спрямованих на розвиток освіти і виховання підростаючого покоління. Одним із пріоритетних проявів цих  завдань є створення певних передумов громадянської поведінки побудованих на засадах моралі. Виокремлюючи із системи освіти  дошкільний вік, науковці розглядають  його як період в якому закладаються  основи патріотичного виховання, формується патріотична самосвідомість, громадянська відповідальність особистості дитини. Тому, наразі, патріотичне виховання дітей дошкільного віку розглядається як пріоритетний напрямок освітньої діяльності.

Актуальність питання патріотичного виховання дошкільників обумовлюється тим, що формування громадянської позиції свідомого українця має полягати в активному обстоюванні традиційних для нашого менталітету чеснот: любові до рідної землі, товариськості, розумної достатності, цінності родинного життя, духовного повсякденного буття, уважного ставлення до людей. Саме з раннього дитинства, з перших років життя дитини починається плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів.

Основними   завданнями   педагогів у роботі з

 патріотичного виховання дітей дошкільного віку є:

  • розширювати уявлення про місце кожної людини в соціальному середовищі, необхідність дотримання морально-етичних норм суспільства;

  • формувати у дітей позитивний образ Батьківщини та рідної домівки;

  • виховувати любов і повагу до членів своєї родини, бажання піклуватися про них;

  • формувати ціннісне ставлення до культури українського на­роду, його історичного минулого, мови, звичаїв, традицій;

  • виховувати почуття власної гідності

          як представника  укра­їнського народу;

  • навчати дотримуватися культури поведінки у щоденній життєдіяльності;

  • почуття власної гідності як представників свого народу;

  • толерантне ставлення до представників інших національностей, до ровесників,    батьків, сусідів, інших людей.

Для цього в ДНЗ повинна бути створена цілісна система всебічного розвитку особистості майбутнього громадянина-патріота України шляхом ознайомлення дітей з культурою, традиціями та звичаями українського народу; а також формування у них почуття причетності до історії та майбутнього свого краю, пробудження і виховання патріотичних почуттів.

А також створена  матеріальна та навчальна бази (добір та розробка ігор, конспектів занять, наочності, обладнання тощо).

Розмірковуючи над цим, педагогічний колектив ДНЗ «Золотий ключик»  вирішив працювати над єдиною методичною проблемою «Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку» та розпочати цю роботу зі створення національних куточків у групах.

I молодша група “Дзвіночок”

 Середня група “Соняшник”

Середня група “Калинка”

Середня група “Ромашка”

Старша група “Колосок”

Середня група “Барвінок”